Privacybeleid

Executive Health Management (EHM) is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, alsook die van potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de websites worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

EHM is gevestigd te Hoofddorp, Beukenhorst Oost, The Red Office (derde etage), Wegalaan 42, 2132 JC, en is de verantwoordelijke voor haar gegevensverwerkingen.

Welke persoonsgegevens verwerkt EHM?

In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of wanneer u anderszins contact heeft met EHM, legt EHM-gevraagde gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN en reisbestemming. EHM gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten, potentiële klanten en bezoekers van haar website op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van EHM. Analyse van (geanonimiseerde) gegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website helpen EHM bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Soms stuurt EHM enquêtes uit waarbij klanten, potentiële klanten en/of bezoekers van de website worden benaderd om deel te nemen.

Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening worden soms medische gegevens van u gevraagd. Voor het omgaan met medische en vertrouwelijke gegevens gelden speciale regels. De medewerkers van EHM zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing van deze regels. Medische gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij de persoon, waarop deze gegevens betrekking hebben, daar uitdrukkelijke toestemming voor verleent. De medewerkers van EHM die met deze bijzondere persoonsgegevens werken, hebben uit hoofde van hun beroep een (afgeleide) geheimhoudingsplicht.

Welke beveiligingsmaatregelen treft EHM?

EHM doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Indien, en voor zover noodzakelijk, partners van EHM (een deel van) de uitvoering voor hun rekening nemen, is EHM met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Inzage, corrigeren, bezwaar aantekenen

Wilt u inzage in uw gegevens, deze laten corrigeren of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw (niet-)medische gegevens door EHM, dan kunt u uw schriftelijke verzoek, vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs, richten aan:

Executive Health Management
T.a.v. Privacy Officer
Wegalaan 42
2132 JC Hoofddorp
Email: info@ehm.nl.

Privacyreglement opvragen

Het privacyreglement van EHM is opvraagbaar via: info@ehm.nl.